LIÊN KẾT HỮU ÍCH
 
 
 
 
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
Địa chỉ e-mail
Trang chủ » Tin tức & sự kiện » CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CƠ QUAN SÁNG CHẾ NHẬT BẢN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH THẨM ĐỊNH NHANH ĐƠN SÁNG CHẾ
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CƠ QUAN SÁNG CHẾ NHẬT BẢN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH THẨM ĐỊNH NHANH ĐƠN SÁNG CHẾ
Từ ngày 01/4/2016, Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) chính thức triển khai thử nghiệm Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH – Patent Prosecution Highway). Đây là Thỏa thuận thử nghiệm PPH đầu tiên của Cục Sở hữu trí tuệ với một cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài.
 
 
Theo thỏa thuận PPH song phương này, những đơn đăng ký sáng chế nộp vào JPO (trước đó đã nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ) thuộc một trong ba trường hợp sau:
(i) Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ sở (các) đơn đã nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ (tham khảo các ví dụ A, B, C, F, G và H trong văn bản Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào JPO (Bản tiếng Anh / Bản tiếng Việt), hoặc
(ii) Đơn PCT vào pha quốc gia Nhật Bản nhưng không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (tham khảo ví dụ I trong văn bản Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào JPO), hoặc
(iii) Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ sở (các) đơn PCT không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (tham khảo ví dụ J, K, L trong văn bản Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào JPO);
và đáp ứng các điều kiện khác quy định tại Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào JPO, người nộp đơn có quyền yêu cầu JPO thẩm định nhanh cho đơn đó trên cơ sở cung cấp kết quả tra cứu và thẩm định của Cục Sở hữu trí tuệ cùng các tài liệu liên quan khác để JPO tham khảo.
Với những đơn đăng ký sáng chế nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ (trước đó đã nộp vào JPO) thuộc một trong ba trường hợp sau:
(i) Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ sở (các) đơn đã nộp vào JPO (tham khảo các ví dụ A, B, C, F, G và H trong văn bản Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ (Bản tiếng Anh / Bản tiếng Việt), hoặc
(ii) Đơn PCT vào pha quốc gia Việt Nam nhưng không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và đơn PCT này đã nộp vào JPO với tư cách là cơ quan nhận đơn quốc tế (đơn có số đơn bắt đầu bằng PCT/JP, dưới đây gọi tắt là đơn PCT/JP) (tham khảo ví dụ I trong văn bản Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ), hoặc
(iii) Đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris trên cơ sở (các) đơn PCT/JP không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (tham khảo ví dụ J, K, L trong văn bản Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ);
và đáp ứng các điều kiện khác quy định tại Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nhanh cho đơn đó trên cơ sở cung cấp kết quả tra cứu và thẩm định của JPO cùng các tài liệu liên quan khác để Cục Sở hữu trí tuệ tham khảo.
Chương trình PPH sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ và JPO triển khai thử nghiệm trong vòng 03 năm, dự kiến kết thúc vào 31/3/2019./.
Phòng Hợp tác quốc tế